میراثِ مهم

میراثِ مهم

اول: در کنار کمربندی جنوبی شهر سبزوار و در مسیر جاده تهران ـ مشهد، سه یخدان قدیمی وجود دارد که قدمت آن به ۳۰۰ سال پیش (دوران قاجار) می‌رسد …