نتیجۀ ۱۵ ماه مدیریتِ جهادی و انقلابی!

نتیجۀ ۱۵ ماه مدیریتِ جهادی و انقلابی!

ر یک شهر، شهرستان یا استان، به‌خصوص در زمانِ انتخابات، واژه‌هایی چون «انقلاب»، «جهادی» و مانند آن‌که حاوی اصیل‌ترین و ارزشمندترین مفاهیم انسانی و حتی سیاسی در دورانِ معاصرِ این ملت هستند